Skip to content

Belastingplan 2024: Overige maatregelen

Tanken

Op 1 april 2022 voerde het kabinet een tijdelijke accijnsverlaging door om de sterk stijgende brandstofprijzen te compenseren. Deze compensatie zou doorlopen tot 1 juli 2023 en wordt nu verlengd tot 1 juli 2024. De reguliere verhoging (indexatie) per 1 januari 2024 wordt niet doorgevoerd.

Rente bij toeslagen

Voor toeslagen geldt dezelfde regeling voor vergoeding en betaling van belastingrente als voor de inkomstenbelasting en dus ook hetzelfde tarief van 6%. Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023 wordt de door de toeslaggerechtigde te betalen rente verlaagd naar 4%. Als de toeslaggerechtigde recht heeft op rente wordt deze pas per 1 januari 2024 verlaagd van 6% naar 4%. Het kabinet is voornemens de belastingrente inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting ook te herzien, maar daarvoor is nog geen wetsvoorstel ingediend.

Proceskostenvergoedingen

Er worden veel WOZ- en BPM-bezwaren ingediend door no cure no pay-gemachtigden. Om de werkdruk die hierdoor ontstaat te verminderen, zijn drie maatregelen voorgesteld. De vergoedingen ter tegemoetkoming in de kosten voor door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand worden verlaagd. Ook wordt de hoogte van de vergoeding van immateriële schade vanwege overschrijding van de redelijke termijn wettelijk vastgelegd. Tot slot wordt geregeld dat uitbetalingen die voortvloeien uit een beslissing op bezwaar of een uitspraak in een beroepsprocedure enkel plaatsvinden op een bankrekening op naam van de belanghebbende.

Proceskostenvergoedingen

Een belastingplichtige of inhoudingsplichtige krijgt een recht om een verzoek om inzage in zijn fiscale dossier te doen. Tegen een eventuele weigering staat bezwaar en beroep open. De fiscale geheimhoudingsplicht geldt dan niet.

Eerder ingediende wetgeving, o.a.:

 • Verlaging van de zelfstandigenaftrek naar € 3.750.
 • Omzetting van een verlies in box 2 in box 1-belastingkorting: de korting wordt verlaagd naar 24,5%.
 • Maximering van het loon voor de zogeheten ‘30%-regeling’ tot de Balkenende-norm (€ 223.000 in 2023). Er is een overgangsregeling voor per eind 2022 bestaande situaties.
 • Volledige afschaffing van de vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning (de ‘jubelton’).
 • Verhoging van de woningwaarde waarvoor (onder voorwaarden) het lage tarief van de overdrachtsbelasting geldt naar € 510.000.
 • Strengere eisen voor giftenaftrek: per 1 januari 2024 geldt voor alle giften in natura van € 10.000 of meer dat een taxatierapport noodzakelijk is om aftrek te krijgen.
 • Wijziging met betrekking tot de afkoop van een lijfrente zonder fiscale sancties bij arbeidsongeschiktheid. Bij overschrijding van een limiet is niet langer 20% revisierente verschuldigd over de volledige afkoopsom, maar enkel over hetgeen te veel is afgekocht. De Belastingdienst past dit in de praktijk meestal al zo toe.
 • Verbetering van de rechtsbescherming voor beschikkingen belastingrente bij voorlopige aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting: een termijn van zes weken om bezwaar te maken wordt verzekerd.
 • Registratieplicht voor betalingsdienstaanbieders bij grensoverschrijdende betalingen: plicht om betaalgegevens te verzamelen en door te geven aan de belastingdiensten van de betreffende lidstaten.
 • Invoering van een aanvullende bronbelasting. Op dividenden naar landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en naar landen die op de Europese lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden staan, wordt bronbelasting ingehouden.
 • Wijziging voor buitenlandse vennootschapsbelastingplichtigen met een zogeheten ‘aanmerkelijk belang’. De aftrekuitsluiting van bronbelasting geldt voortaan ook voor buitenlands vennootschapsbelastingplichtigen met een aanmerkelijk belang in Nederland.

Ga terug naar de overzichtspagina >

Nieuw overgangsregime UBO-register

Per 1 juni 2024 kunnen cliënten zelf een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register bij de Kamer van Koophandel opvragen. Minister van Weyenberg van Financiën schrijft dat in een brief aan…

Lees meer

Belangrijk arrest inzake aangaan breukdelengemeenschap

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden  Wat was er aan de hand? Erflater en zijn partner trouwen op 2 september 2015…

Lees meer

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2024

Tijdens Prinsjesdag 2023 is het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2024. Op onze website vindt u nu diverse artikelen…

Lees meer
Back To Top