Skip to content

Update 12 mei maatregelen coronacrisis

Stemming coronacrisis in de markt week 7 2020

Als kantoor zijn wij onder andere verbonden aan het SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). Het SRA peilt regelmatig de stemming in de markt. Uit onderzoek van het SRA blijkt dat bijna 60% van de SRA-kantoren een directe omzetdaling bij klanten verwacht in het tweede kwartaal van 20-40%. Ongeveer 20% verwacht zelfs een omzetdaling van 40-60%. De hoge dalingen worden vooral genoteerd bij de horeca: 78% van de SRA-kantoren verwacht voor deze klanten een omzetdaling van 80-100% in Q2. Toch is het percentage bedrijven waarvoor liquiditeitsproblemen wordt verwacht iets lager dan twee weken geleden: 28,5% versus 35,9% in week 5. Klik hier voor een grafische weergave van de uitkomsten van dit onderzoek.

Verlenging steunpakket in aantocht

Het Kabinet komt binnenkort met de voorwaarden waaronder het steunpakket wordt verlengd met nog eens drie maanden tot eind augustus. Er komt een verbod op dividend, bonussen en terugbetaling van kapitaal of aandeleninkoop. Ook wil men omscholing stimuleren en wordt daarbij mogelijk ook de boetebepaling, waarbij 50% extra terugbetaald moet worden bij ontslag van werknemers, uit de NOW-regeling geschrapt. Ruim 121.000 met 1,8 miljoen werknemers maken inmiddels gebruik van deze regeling.

KKC Regeling: 750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die vóór de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren. Het kredietbeoordelingsproces zal omwille van de snelheid grotendeels automatisch maar nog steeds wel zorgvuldig plaatsvinden, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kerngezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit.

De regeling wordt nu uitgewerkt en moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Het streven is om de regeling vanaf half mei beschikbaar te hebben. Ondernemers melden zich voor deze kredietregeling (en andere regelingen zoals de BMKB en GO) bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank.

Termijn terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, fusies en splitsing verlengd

De termijn waarbinnen een geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een BV, bedrijfsfusie, juridische fusie of -splitsing, met terugwerkende kracht moet worden geformaliseerd, wordt met drie maanden verlengd. De huidige bijzondere omstandigheden kunnen meebrengen dat deze termijn niet wordt gehaald. Daarom kan de inspecteur voor gevallen waarin deze termijn officieel verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, drie maanden uitstel verlenen.

Uitbreiding Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Aan het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is inmiddels een aantal onderwerpen toegevoegd, waarvan wij de belangrijkste hierna kort toelichten.

Verklaring derde-deskundige
Voor bijzonder uitstel van betaling langer dan 3 maanden én meer dan €20.000, is een verklaring van een derde-deskundige vereist. In het besluit wordt hierover meer duidelijkheid gegeven. Het is niet vereist dat deze derde-deskundige een zogenoemde assuranceverklaring afgeeft. Op de website van de Belastingdienst staat vermeld dat een derde-deskundige een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een belastingadviseur of accountant kan zijn.

De derde-deskundige moet in de verklaring:

  • aannemelijk maken dat, op het moment waarop uitstel wordt gevraagd of kort daarna, er betalingsproblemen zijn of zullen ontstaan
  • laten blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis
  • een liquiditeitsprognose opnemen aan de hand van feiten en omstandigheden, bekend op het moment van verzoek om bijzonder uitstel van betaling
  • toelichten welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

Verrekening bij bijzonder uitstel van betaling
Belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel is verleend, worden niet verrekend met belastingteruggaven, tenzij de ondernemer hier zelf om verzoekt.

Verklaring betalingsgedrag
Als er bijzonder uitstel van betaling is verleend, geeft de Belastingdienst een zogenoemde “schone” verklaring betalingsgedrag af, ondanks dat de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 35.12.2 van de Leidraad Invordering 2008.

Wijzigingen / aanvullingen NOW-regeling

  • Concernregeling versoepeld: Voor concerns met minder dan 20% omzetverlies is het mogelijk dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden.
  • Subsidieverzoek openbaar: In verband met gewenste transparantie over de besteding van publieke middelen stemt de aanvrager bij het indienen van het subsidieverzoek in met het openbaar making van bepaalde gegevens uit zijn subsidiedossier.
  • Werkgevers met een buitenlands bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands rekeningnummer aan te leveren.
  • Samenloop NOW en loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking wordt geaccepteerd. Het is in sommige gevallen dus mogelijk dat loonkosten dubbel gefinancierd worden.

Belangrijk arrest inzake aangaan breukdelengemeenschap

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden  Wat was er aan de hand? Erflater en zijn partner trouwen op 2 september 2015…

Lees meer

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2024

Tijdens Prinsjesdag 2023 is het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2024. Op onze website vindt u nu diverse artikelen…

Lees meer

Belastingplan 2024: Ondernemingen en dga

Vervallen belastingplicht open familiefondsen Wil een familiefonds, vaak een fonds voor gemene rekening (fgr), voor de vennootschapsbelasting zelfstandig belastingplichtig blijven, dan moet het per 1 januari 2025 aan nieuwe voorwaarden…

Lees meer
Back To Top