Skip to content

Update 20 maart maatregelen coronacrisis

De Kamer van Koophandel publiceert ‘Veelgestelde ondernemers­vragen over corona’

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd. Bij het KVK Coronaloket komen duizenden ondernemersvragen binnen over bedrijfsvoering, personeel en regelingen. Een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden over corona vindt u op www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona

Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus

In Vraag & Antwoord 20-004 worden de gevolgen behandeld van een tijdelijke arbeidsduurverkorting als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus voor de pensioenopbouw. In meerdere gevallen blijkt de pensioenopbouw gewoon door te kunnen gaan, ondanks het feit dat de pensioengevende diensttijd minder en/of het pensioengevend loon (tijdelijk) lager wordt.

Bij zowel arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking in stand blijft als wanneer de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd en de werknemer een uitkering ontvangt, mag de opbouw worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat voorafgaande aan de wijziging werd genoten. Al sprake is van geen onvrijwillig ontslag kan de opbouw op vrijwillige basis gedurende maximaal tien jaar worden voortgezet.

Kabinet versoepelt bijzonder uitstel van betaling als gevolg van corona-virus

Bent u als ondernemer door de coronacrisis in financiële problemen gekomen? Dan kunt u voor ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen. U hoeft daarvoor niet langer een aanvullende verklaring mee te sturen.

Vanaf het moment dat u zich meldt, wordt de invordering van uw aanslag voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonheffingen direct gepauzeerd gedurende minimaal 3 maanden. U betaalt ook geen boete voor een te late betaling.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Hier zullen we u nog over inlichten via deze website. Het kabinet wil daarbij de administratieve lasten voor u zo beperkt mogelijk houden.

Het kabinet wil ondernemers die zijn geraakt door de economische gevolgen van het corona-virus tegemoetkomen. Ook op het gebied van belastingen. Hiervoor zijn meerdere maatregelen aangekondigd, deze vindt u hier.

Banken verruimen kredietvoorwaarden

Alle grote banken blijken bereid te zijn om aflossingen op zakelijke leningen uit te stellen. ABN Amro gaat dit automatisch toepassen en de Rabo wil nog wel dat er een aanvraag wordt ingediend via dit formulier www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/uitstel-aflossingsverplichtingen

De ING-bank biedt dezelfde mogelijkheid waarbij via de site uitstel moet worden aangevraagd op ‘mijn ING”. In de meeste gevallen is het zo dat de aflossingen verschoven worden met verlenging van de lening. Dus (bijvoorbeeld) 3 maanden uitstel houdt in dat de looptijd van de lening met 3 maanden wordt verlengd. Bedrijven krijgen hierdoor wat meer financiële ruimte in de komende maanden.

Overgang van werktijdverkorting naar de nieuwe loonkostenregeling NOW

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor tegemoetkoming van de loonkosten komt daarvoor in de plaats. Zie ook onze eerdere update.

De nieuwe regeling kost naar schatting zo’n 10 miljard euro per kwartaal en moet vooral snel bereikbaar worden. Het gaat daarom om voorschotten. Pas achteraf wordt gecontroleerd of het correct is gegaan. Het kabinet noemt dat ‘uitvoeringstechnisch complex’, maar snelheid is nu belangrijker.

Er is inmiddels meer bekend over de voorwaarden en de inhoud van de regeling.

  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.
  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies.
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maar gaat tot maximaal 90% van de loonsom. Bij 100% terugval van de omzet, bedraagt de tegemoetkoming 90%, bij 50% omzetverlies 45% en bij 25% wordt 22,5% van de loonsom van een werkgever vergoed.

Op basis een aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Een aanvraag voor de NOW is nog niet mogelijk. Het UWV hoopt dat het loket binnen twee weken open kan als de systemen zijn afgesteld. De periode waarover een werkgever tegemoetkoming kan krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract, tijdelijke baan, flex- of nulurencontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Overigens geldt ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het coranavirus moet de werkgever gebruikmaken van de nieuwe regeling.

Belangrijk arrest inzake aangaan breukdelengemeenschap

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden  Wat was er aan de hand? Erflater en zijn partner trouwen op 2 september 2015…

Lees meer

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer

Overzicht belangrijkste wetsvoorstellen Belastingplan 2024

Tijdens Prinsjesdag 2023 is het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. In dit Belastingplan staan diverse wijzigingen en belangrijke wetsvoorstellen voor het jaar 2024. Op onze website vindt u nu diverse artikelen…

Lees meer

Belastingplan 2024: Ondernemingen en dga

Vervallen belastingplicht open familiefondsen Wil een familiefonds, vaak een fonds voor gemene rekening (fgr), voor de vennootschapsbelasting zelfstandig belastingplichtig blijven, dan moet het per 1 januari 2025 aan nieuwe voorwaarden…

Lees meer
Back To Top