Skip to content

Hulp voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Overzicht maatregelen corona voor ondernemers

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen

NOW: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

De bestaande regeling werktijdverkorting is vanaf 17 maart 2020, 18.45 uur, beëindigd. In plaats daarvan komt de NOW. Deze nieuwe regeling geldt voor werkgevers, die omzetverlies verwachten van minimaal 20%. Getroffen bedrijven kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Het UWV zal in elk geval een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. De periode van 3 maanden kan éénmalig nog een keer met drie maanden worden verlengd.

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. De tijdelijke regeling geldt voor vaste werknemers, werknemers met een flexibel contract voor zover ze in dienst blijven tijdens de aanvraagperiode en uitzendkrachten in dienst bij uitzendbureaus.

Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de tegemoetkoming in de loonsom. Werkgevers delen hun totale omzet uit 2019 door vier en vergelijken dat met de omzet in maart-april-mei 2020 of een periode van drie maanden die één of twee maanden later start. NB: De omzetdaling wordt op concernniveau beoordeeld.

Voor de loonsom gebruikt het UWV het loon voor de werknemersverzekeringen WW, ZW of WIA (SV-loon) uit de loonaangifte bij de Belastingdienst en verhoogt die met een uniforme opslag van 30 procent voor werkgeverslasten. Het maximumloon per werknemer bedraagt €9.538 per maand. De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, worden voor deze regeling niet meegenomen. Het dus erg belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april tot 31 mei 2020 een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten van 80%, dat in drie termijnen wordt uitbetaald.

Binnen 24 weken na afloop van de subsidieperiode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen die hoger of lager kan uitvallen.

TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

De TOGS is één van de noodmaatregelen voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Welke ondernemers komen in aanmerking?

Ondernemers in Nederland die zijn genoemd op een lijst met branches en sectoren kunnen aanspraak maken op de tegemoetkoming. Daarbij wordt alleen gekeken naar de SBI-code van uw onderneming waarmee deze bij de Kamer van Koophandel stond geregistreerd per 15 maart 2020. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De lijst is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes. Daar is ook een handige webtool beschikbaar waarmee u eenvoudig kunt checken of u in aanmerking komt voor de TOGS. De sectorindeling van de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel per peildatum 15 maart 2020. De TOGS geldt voor de volgende branches en sectoren:
Let op: niet alle (sub)codes/activiteiten in deze rubrieken vallen onder de codes die in aanmerking komen. Raadpleeg de lijst of gebruik de webtool!

 • Detailhandel [47.xxx]
 • Logiesverstrekking [55.xxx], Eet- en drinkgelegenheden [56.xxx], Bioscopen [59.xxx]
 • Reisbemiddeling/-organisatie [79.xxx]; Congres/beursorganisatie [82.xxx]
 • Dansscholen, kunstzinnige vorming, rijscholen [85.xxx]
 • Kunst [90.xxx]; Musea, galerie/expositie [91.xxx]
 • Loterijen en kansspelen [92.xxx]
 • Sport en recreatie [93.xxx]
 • Wellness en overige dienstverlening [96.xxx]

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

De voorwaarden op een rij:

 • De hoofdactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
 • Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.
 • U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000 zal lijden.
 • U heeft minstens € 4.000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
 • Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
 • Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
 • Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;

Aanvraagprocedure Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Voldoet uw onderneming aan de voorwaarden? Dan kunt u tot en met vrijdag 26 juni 2020 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen via https://www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend.

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;
 • het bankrekeningnummer van uw onderneming;
 • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Zelf doen of laten doen?

U kunt alleen online aanvragen indienen. Dit kunt u zelf doen vanuit huis of u kunt dit door ons laten doen. Wij hebben dan een machtiging nodig van u. Hier vindt u een link naar zo’n formulier. Vult u dat verder in en stuur dat getekend naar ons op, dan regelen wij de aanvraag verder voor u. NB: De machtiging hoeft niet meegestuurd met de aanvraag. men kan deze wel opvragen bij controles.

Aanvragen

 1. Klik op de link Regel uw aanvraag online.
 2. Log in met DigiD of eHerkenning niveau 1 (of hoger).
 3. Nieuw? Maak eerst een profiel aan
 4. In het formulier staat een aantal KVK-gegevens automatisch ingevuld. Controleer deze.
 5. Heeft u het formulier juist en volledig ingevuld? Dan klikt u op ‘Naar verzenden’.
 6. Onderteken de verklaringen met een vinkje en klik op ‘Ondertekenen en verzenden’.
 7. U ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Na de aanvraag

RVO probeert binnen 2 weken een besluit te nemen. Na een positief besluit betaalt men binnen een paar werkdagen uit. Lukt het ons niet binnen 2 weken een besluit te nemen, dan ontvangt u hierover op tijd bericht. RVO toetst met KVK of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaat men uit van de gegevens in het Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK voert RVO een faillissementscontrole uit.

Controle en handhaving

Controle van de aanvragen vindt achteraf plaats, ook als deze via een intermediair lopen. Blijkt bij de controle dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt? Dan wordt deze terug gevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en DGA’s (Tozo)

Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers en DGA’s, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een tijdelijke regeling (Tozo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk. Een uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 per maand (netto) en de lening voor bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.

Uitgangspunt is een eenvoudige regeling zonder ingewikkelde toetsing die het mogelijk maakt dat gemeenten binnen 4 weken na aanmelding kunnen beschikken. De regeling is nog niet van kracht. Gemeenten kunnen aanvragen wel in behandeling nemen, maar nog niet beschikken. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot.

De regeling is vooralsnog voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart. Beoogd is daarmee de binnenkomst van de aanvragen te spreiden. Als aanvragen gespreid binnenkomen, ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks.

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Uitstel belastingen

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om uitstel van betaling. Deze uitstelaanvraag wordt nu verder versoepeld en vereenvoudigd, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, waarvan in de bouw of uitzendbranche vaak gebruik gemaakt wordt. Hiermee wil het kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden.

Eenvoudiger aanvragen

Het aanvragen van uitstel van betaling kan nu ook via de website van de Belastingdienst met een eenvoudig online formulier. Hiervoor logt de ondernemer in met zijn eigen DigiD. Fiscaal dienstverleners die namens hun klanten uitstel willen aanvragen, kunnen met hun eigen DigiD gebruik maken van het formulier. Die DigiD wordt niet opgeslagen en verder ook niet gebruikt.

Gecombineerd uitstel voor meer belastingen tot 19 juni 2020

U hoeft nog maar één uitstelverzoek in te sturen. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen. Het blijft wel belangrijk dat ondernemers op tijd aangifte doen.

Het uitstel is bovendien uitgebreid naar meer soorten belastingen. Naast inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw komt daar nu bij: kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor de energiebelasting is geregeld dat de energieleverancier voor april, mei en juni 2020 geen energiebelasting, opslag duurzame energie of de btw hierover in rekening kan brengen. Voor alle hiervoor genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020.

Langer uitstel ook eenvoudiger

Iedere ondernemer die vanwege de coronacrisis uitstel aanvraagt, krijgt automatisch 3 maanden betalingsuitstel. Ondernemers kunnen ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De voorwaarden hiervoor worden versoepeld. Ondernemers met een belastingschuld lager dan €20.000 kunnen vanaf nu langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

Heeft de ondernemer een schuld hoger dan € 20.000? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogenaamde derde deskundige zoals een accountant of brancheorganisatie. Dit moet zo eenvoudig mogelijk blijven. Binnenkort verschijnt hierover meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Deblokkeren g-rekening

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. In normale situaties kan daarmee alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Tijdelijk kunnen nu ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw.

Meer informatie over aanvragen van bijzonder uitstel van betaling leest u op www.belastingdienst.nl/coronavirus

Belangrijke websites en pagina’s:

Fiscale actualiteiten (juni 2024)

Belangrijk arrest Hoge Raad: box 3-heffing nog steeds discriminatoir De Hoge Raad heeft op 6 juni jl. een belangrijk arrest gewezen in een vijftal zaken over box 3. De Hoge…

Lees meer

Nieuw overgangsregime UBO-register

Per 1 juni 2024 kunnen cliënten zelf een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register bij de Kamer van Koophandel opvragen. Minister van Weyenberg van Financiën schrijft dat in een brief aan…

Lees meer

Belangrijk arrest inzake aangaan breukdelengemeenschap

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden  Wat was er aan de hand? Erflater en zijn partner trouwen op 2 september 2015…

Lees meer

Overzicht met de wijzigingen voor belastingen 2024

Door het Ministerie van Financiën zijn de belangrijkste wijzigingen voor de belastingen 2024 samengevat in een overzicht. Lees hier het volledige overzicht.

Lees meer

Eindejaarstips 2023

Jaarlijks verschijnen in deze tijd vele verzamelingen met zogenoemde ‘eindejaartips’. Ook wij doen aan die traditie mee en bieden u hierbij onze special aan met maar liefst 48 tips ingedeeld…

Lees meer

Belangrijke fiscale voorstellen Belastingplan 2024

Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke fiscale voorstellen voor de vermogende DGA en de ondernemer, die met Prinsjesdag 2024 bekend zijn geworden. 1. Afschaffen van het open familiefonds…

Lees meer
Back To Top