skip to Main Content

Vragen en antwoorden startersvrijstelling en 2% tarief overdrachtsbelasting

De Belastingdienst heeft twintig vragen en antwoorden gepubliceerd over de startersvrijstelling en het 2%-tarief voor de overdrachtsbelasting. De Belastingdienst gaat in op de geldende voorwaarden zoals het hoofdverblijf- en het leeftijdscriterium  en de maximale woningwaarde. Hierna geven wij de meest opvallende antwoorden kort weer.

Hoofdverblijfcriterium en wat is een woning?

 • Eén van de voorwaarden voor de startersvrijstelling is dat de koper zelf in de woning gaat wonen. Bij het in tijd naar voren halen van de notariële levering met tijdelijk voortgezette bewoning door de verkoper geldt dat de koper alleen een beroep op de startersvrijstelling kan doen, als de verkoper niet langer dan maximaal één maand na leveringsdatum in de woning blijft wonen.
 • Ook de koper die de woning eerst nog enige tijd gaat verbouwen kan een beroep doen op de startersvrijstelling of het 2%-tarief. Na de voltooiing van de verbouwing moet hij de woning dan wel daadwerkelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken.
 • De intentie om zelf in de woning te gaan wonen is niet voldoende. De verkregen woning moet voor minimaal een half jaar bewoond worden door de koper, tenzij de koper aannemelijk maakt dat dit redelijkerwijs niet mogelijk is vanwege onvoorziene omstandigheden, die zich na de overdracht hebben voorgedaan. In dat geval wordt de startersvrijstelling of het 2%-tarief niet teruggenomen.
 • De startersvrijstelling en het 2%-tarief gelden niet als alleen de economische eigendom van een woning wordt verkregen. Ook de juridische eigendom moet worden verkregen.
 • Een stuk grond geldt voor de overdrachtsbelasting pas als een woning als de fundering van de te bouwen woning er ligt. Zonder fundering geldt het tarief van 8%.

Waarde woning vanaf 1 april 2021 niet hoger dan € 400.000

 • Bij de beoordeling of een verkrijging voldoet aan de grens van €400.000 geldt de waarde van de woning als geheel en niet de waarde van een verkregen aandeel in de woning.
 • De waarde in het economische verkeer van de woning, met eventuele op dezelfde dag verkregen aanhorigheden, is bepalend voor de geldende grens bij de startersvrijstelling. Maar als de koopsom hoger is dan de waarde in het economische verkeer, wordt van die hogere waarde van de tegenprestatie uitgegaan.
 • Bij een pand dat naar zijn aard gedeeltelijk is bestemd voor bewoning en gedeeltelijk voor andere doeleinden dan bewoning (bijvoorbeeld bedrijfsdoeleinden) wordt alleen de waarde in aanmerking genomen die aan het woongedeelte kan worden toegerekend.

Leeftijd

 • De startersvrijstelling geldt alleen voor kopers onder de 35 jaar. De leeftijd op de datum waarop de notariële akte van levering bij de notaris wordt opgemaakt en ondertekend is daarbij van belang. De leeftijd op de datum van de koopovereenkomst niet.
 • De startersvrijstelling kan maar één keer gebruikt worden, maar het is niet verplicht om de startersvrijstelling te gebruiken bij aankoop van de eerste woning. Gekozen kan ook worden om bij de aankoop van de volgende (vaak duurdere) woning gebruik te maken van de startersvrijstelling, mits dan nog aan alle voorwaarden wordt voldaan.
 • Als de koper een kleiner deel dan 90% van een woning zelf gaat bewonen geldt de startersvrijstelling of het 2%-tarief niet voor het andere gedeelte van die woning. Daarvoor geldt dan het 8%-tarief.
 • Verkrijger voor de overdrachtsbelasting is alleen degene die in de notariële leveringsakte als koper is genoemd. De in gemeenschap van goederen gehuwde partner wordt voor de overdrachtsbelasting niet aangemerkt als een verkrijger en diens leeftijd speelt dus geen enkele rol.

Belang voor de praktijk
Een voor de praktijk nuttig inkijkje in de uitleg door de Belastingdienst van de regels voor toepassing van de startersvrijstelling en het 2%-tarief in de overdrachtsbelasting. Wij merken wel op dat de eis die de Belastingdienst stelt bij het hoofdverblijfcriterium dat de koper de woning minimaal een halfjaar moet gaan bewonen, naar onze mening uit de lucht gegrepen is en ook onnodig veel strenger dan de tekst van de wet. Uit de feiten en omstandigheden moet immers blijken of er sprake is van een hoofdverblijf. Ook vragen wij ons af of de bewijslast hiervoor nu terecht helemaal bij de koper van de woning wordt gelegd.

Heeft u vragen hierover, neem dan contact op!

Hans van Schie over NOW bij BoBizzNizz

In de laatste uitzending vóór de zomerstop schoof partner Hans van Schie weer aan bij BoBizzNizz, het zakenradioprogamma voor ondernemers in Duin- en Bollenstreek. Met het voltallige deskundigenteam werd vooruitgekeken…

Lees meer

Gevolgen wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen

Vanaf 1 juli 2021 is een nieuwe wet van toepassing met betrekking tot het bestuur van verenigingen en stichtingen (hierna noemen we alleen nog de stichtingen, maar het navolgende geldt…

Lees meer

Bijtelling voor werknemer met meer dan 1 auto van de zaak verandert per 2022

Wanneer u meerdere auto's tegelijkertijd ter beschikking stelt aan uw werknemer, geldt de bekende forfaitaire bijtelling voor privégebruik voor de auto('s) waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers…

Lees meer

Loondoorbetaling bij quarantaine na vakantie?

Moet u loon doorbetalen als uw werknemer op vakantie gaat naar een land met code rood of oranje en na terugkeer in quarantaine moet en niet kan werken? Sinds 1…

Lees meer

Belastingmaatregelen vóór en na 1 juli 2021 vanwege corona

Het kabinet verlengt een aantal steunmaatregelen tot en met 30 september 2021. U kunt nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen en de…

Lees meer

Nieuw besluit over btw-heffing bij toezichthouders en leden diverse commissies

De staatssecretaris van Financiën heeft op 28 april jl. in een nieuw besluit verduidelijkt wat bedoeld wordt met het begrip ‘zelfstandig’ voor de BTW in relatie tot de werkzaamheden die…

Lees meer
Back To Top